Księgi rachunkowe

BIURO PRAWNO - RACHUNKOWE ŚMIGIEL&ŚMIGIEL

Wiedza oraz doświadczenie

Zdejmujemy obowiązki w zakresie ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych z właścicieli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, czy też komandytowo-akcyjnych z Dąbrowy Górniczej, którzy bez wyjątku zobligowani są do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Biuro Śmigiel&Śmigiel oferuje pełną księgowość także dla tych spółek osobowych, czy firm osób fizycznych, których przychody z działalności gospodarczej za poprzedni rok obrotowy przekroczyły określony przepisami limit.

Niezbędna wiedza oraz doświadczenie zespołu naszego biura rachunkowego są gwarancją prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, a co za tym idzie, przygotowania rzetelnego obrazu finansowego firmy. Obsługa spółek handlowych bądź cywilnych oraz dużych firm prowadzonych przez osoby fizyczne w zakresie pełnej księgowości to oczywiście także kompleksowe wsparcie przedsiębiorstwa w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym oraz ZUS. Klienci prowadzący tego typu działalność mogą liczyć również na profesjonalne doradztwo.

Współpracując z naszym biurem rachunkowym zyskujesz przejrzystą umowę, którą najczęściej objęte są poniższe czynności z zakresu pełnej księgowości.

Prowadzenie księgowości

Kompleksowe usługi

 • otwieranie ksiąg rachunkowych: z dniem rozpoczęcia działalności / na początek nowego roku obrotowego / w związku ze zmianą formy prawnej / etc.,
 • stworzenie dokumentacji zawierającej politykę rachunkowości wraz ze sposobem prowadzenia ksiąg oraz zakładowym planem kont,
 • zapisy w księgach handlowych oraz ewidencji VAT – rejestrów sprzedaży i zakupów dla bieżących operacji gospodarczych,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji rozrachunków poprzez potwierdzanie sald należności i zobowiązań,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz od towarów i usług – VAT,
 • zamykanie ksiąg rachunkowych: na koniec roku obrotowego / z końcem prowadzenia działalności / na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej / etc.

Rozliczenia i zeznania podatkowe

Terminowo oraz profesjonalnie

 • sporządzanie miesięcznych rozliczeń: podatku od towarów i usług – VAT / przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych – VAT-EU / podatku dochodowego CIT,
 • wypełnianie deklaracji i informacji podatkowych w imieniu Klienta,
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych obejmujących bilans, rachunek wyników (zysków i strat) oraz informację dodatkową,
 • wypełnianie formularza CIT-8 – zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

Bieżące prowadzenie ewidencji

 • środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych wraz z naliczeniem odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przyjętymi stawkami,
 • wyposażenia - dla składników majątku, których przewidywany okres użytkowania jest krótszy niż 1 rok,
 • przebiegu pojazdów użytkowanych przez firmę, tzw. kilometrówki.

Reprezentowanie firmy w urzędach

 • składanie zeznań i deklaracji w US i ZUS,
 • zastępstwo przed US i ZUS obejmujące m.in. udzielanie wyjaśnień,
 • sporządzanie sprawozdań statycznych dla GUS,
 • występowanie w roli zastępcy podatnika w trakcie kontroli podatkowych.

Inne usługi świadczone przez nasze biuro rachunkowe

 • sporządzanie zestawień za wskazane przez Klienta okresy dla Zarządu firmy, jej udziałowców, czy Rady Nadzorczej w pliku *.pdf bądź w dokumencie programu Microsoft Excel,
 • omawianie zdarzeń gospodarczych na spotkaniach z Klientem,
 • analizy finansowe w ramach indywidualnych ustaleń,
 • usługi doradcze dotyczące prowadzenia księgowości dla wybranej formy prawnej,
 • przygotowywanie różnego typu pism, wniosków, jak również uchwał i interpretacji podatkowych,
 • pozostałe, niestandardowe usługi z zakresu księgowości.