Obsługa Kadrowo-Płacowa

BIURO PRAWNO - RACHUNKOWE ŚMIGIEL&ŚMIGIEL

Obsługę kadrowo-płacowa w oparciu o aktualne przepisy prawa podatkowego i prawa pracy.

Pomagamy pracodawcom z Dąbrowy Górniczej zatrudniającym kilku, czy nawet kilkuset pracowników w obsłudze spraw związanych z naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń, a także z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym oraz ZUS. Nasze biuro rachunkowe oferuje więc zarówno kompleksowe usługi z zakresu księgowości, jak również profesjonalny outsourcing kadrowo-płacowy. Posiadamy niezbędną wiedzę oraz narzędzia, które umożliwiają nam przeprowadzanie procesów payrollowych na najwyższym poziomie, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami naszych Klientów.

Powierzając nam realizację działań payrollowyc, mogą być Państwo pewni, że dokumentacja pracownicza prowadzona jest prawidłowo, a wszystkie raporty i deklaracje składane są w urzędach w odpowiednim czasie. Zespół naszego biura rachunkowego gwarantuje także pełną poufność przekazywanych nam danych i informacji.

Administracja płacami:

 • wyliczanie kwoty wynagrodzenia netto na podstawie wynagrodzenia zasadniczego oraz pozostałych składników wynagrodzenia brutto (dodatków, nagród, premii, potrąceń) wyszczególnionych w systemie wynagrodzeń firmy,
 • obliczanie wynagrodzenia chorobowego należnego za czas niezdolności do pracy,
 • wyliczanie wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, a także na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • sporządzanie i dostarczanie do ZUS deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, a także imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA oraz ZUS RSA,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT,
 • przygotowywanie i składanie w US deklaracji rocznych o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R oraz o wysokości pobranego podatku zryczałtowanego PIT-8AR,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego PIT-4 i PIT-5 do wewnętrznej ewidencji księgowej,
 • wypełnianie i składanie w ZUS formularzy zgłoszeniowych – osoby ubezpieczonej oraz płatnika składek,
 • przygotowywanie oraz składanie w US formularza PIT-11 - rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • przygotowywanie PIT-11 i innych deklaracji przekazywanych pracownikom,
 • obsługa umów cywilnoprawnych – umów zlecenie, o dzieło oraz kontraktów menedżerskich,
 • comiesięczne wystawianie tzw. pasków wynagrodzeniowych.

Administracja dokumentacją kadrową:

Zaświadczenia oraz umowy

 • złożenie zawiadomienia do Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwego dla danej firmy inspektora sanitarnego po zatrudnieniu pierwszego pracownika,
 • założenie i bieżące prowadzenie dokumentacji pracowniczej w oparciu o dostarczone do biura rachunkowego dokumenty,
 • sporządzanie standardowych umów o pracę,
 • przygotowywanie dla pracowników zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Obsługa pozostałych rozliczeń ZUS:

 • wyliczanie miesięcznych składek ZUS przedsiębiorcy oraz składanie deklaracji za osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie elektronicznej – rocznych, a w razie potrzeby także miesięcznych,
 • przygotowywanie oraz składanie dokumentów zgłoszeniowych dotyczących przedsiębiorcy,
 • sporządzanie obowiązkowych, imiennych raportów miesięcznych dla osób ubezpieczonych RMUA.

Pozostałe usługi świadczone przez nasze biuro rachunkowe w zakresie obsługi kadrowo-płacowej:

 • przygotowywanie rocznych, imiennych kart wynagrodzeń pracowników,
 • tworzenie zestawień opłaconych w danym roku składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • przygotowywanie wszelkich dokumentów w/s zatrudnienia cudzoziemców,
 • usługi związane z obowiązkiem sprawozdawczym wobec GUS.